Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® SSD Firmware Update Tool

trình điều khiển và giao diện người dùng Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)