Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G054018
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJFT

917841
PCN | MDDS

SLJFU

917842
PCN | MDDS