Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Fan Kit for Intel® Server Boards S2400EP and S1400SP in the Intel® Server Chassis R1000S

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare Fan Kit FXXBP4028FAN (for Intel® Server Board S2400EP & S1400SP in the Intel® Server Chassis R1000S)