Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tùy chọn gia tốc
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Các hạng mục kèm theo
(1) Intel® Quick Assist Accelerator PCIe card

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® Quick Assist Accelerator PCIe card Accessory