Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.33]

Intel® HD Graphics Driver cho Windows XP* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)