Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SR0H6

917893
PCN

SR0KV

919193
PCN
919839
PCN