Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SR0H5

917892
PCN

SR0KR

919160
PCN
919840
PCN