Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJM6

920987
PCN | MDDS

SLJM7

920988
PCN | MDDS