Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SLJMZ

920720
PCN
921071
PCN

SLJPB

920721
PCN
921072
PCN

SLJPC

920723
PCN

SLKAH

930430
PCN