Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Administrative Tools for Intel® Network Adapters