Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542390001

Thông tin PCN

SLJMB

920034
PCN

SLJMC

920035
PCN

SLKA7

930415
PCN