Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SLJXW

925142
PCN

SLJXX

925143
PCN