Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G145323
US HTS
8473301180

Thông tin PCN/MDDS

920581
PCN | MDDS
920583
PCN | MDDS