Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Các hạng mục kèm theo
(2) spare 60mm fans for R2000GZ/GL/BB product families

Thông tin bổ sung

Mô tả
Two spare 60mm fans for R2000GZ/GL/BB product families