Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Quạt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(2) Spare 40mm fans for R1000GZ/GL/BB product families
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Monday, March 6, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Two spare 40mm fans for R1000GZ/GL/BB product families