Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(2) 90x90mm 1U passive Extruded Al Heatsink (for S1400SP, S2400LP, S22400EP, S2400BB families)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare heatsink FXXEA90X90HS for S1400SP,S22400EP, S2400LP, S2400BB families)