Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Spare Heat-Sink Options
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(2) 91.5x91.5mm 1U passive Extruded Al Heatsink

Thông tin bổ sung

Mô tả
1U Standard Ex-Al 91.5mm x 91.5mm Heat Sink (Front Heat Sink)