Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ điều hợp Ethernet® Intel Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Công cụ quản trị cho bộ điều hợp mạng Intel®

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® dành cho Windows Server 2019*

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho bộ điều hợp Intel® Ethernet

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® dành cho Windows Server 2022*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® dành cho Windows Server 2016*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Tiện ích khởi động kết nối Intel® Ethernet, hình ảnh khởi động trước và trình điều khiển EFI

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1 * - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho PCIe* Kết nối mạng Intel® Gigabit Ethernet trong Linux* - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

Bộ điều hợp mạng Intel® Gigabit Base Driver cho FreeBSD*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Vô hiệu hóa khả năng giảm tải tổng kiểm tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release