Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G400319
US HTS
8523510000

Thông tin PCN/MDDS

915127
PCN | MDDS
915128
PCN | MDDS