Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
Khác nhau tùy theo sản phẩm