Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* Driver for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 60X Chipset

Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 60X

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

RAID Interactive Tutorial for Intel® Embedded Software RAID Technology 2 (ESRT2)

SAS Hardware RAID Driver for VMWare* ESX 4