Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8473305100

Thông tin PCN

907886
PCN
912775
PCN