Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A001.A.7.A
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SLH9H

908901
PCN

SLJBW

916385
PCN