Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® 3150 cho Windows 7* 32-Bit

Trình điều khiển Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® 3150 cho Windows Vista* 64-bit