Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SR04R

910494
PCN | MDDS

SR04S

910495
PCN | MDDS