Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver dành cho Windows* [15.28]

Intel® HD Graphics Driver cho Windows XP* 64 (exe)

Intel® HD Graphics Driver cho Windows XP* (exe)

Intel® HD Graphics Driver cho Windows 7 * &; Windows Vista * (exe)

Intel® HD Graphics Driver cho Windows Vista* 64 (exe)