Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver dành cho Windows* [15.28]

Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows 7* & Windows Vista* (exe)

Intel® HD Graphics Driver for Windows Vista* 64 (exe)