Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8471706000

Thông tin PCN/MDDS

906872
PCN | MDDS
937569
PCN | MDDS