Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W