Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992
CCATS
NA
US HTS
8473301180

Thông tin PCN/MDDS

888157
PCN | MDDS
888158
PCN | MDDS