Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 for Windows 7* 32-Bit

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 Driver for Windows Vista* 64-bit