Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID phần ® nhúng Intel® RAID 2 (ESRT2)

Tiện ích kiểm tra độ tin cậy nền Intel® Server Board dựa trên S5500 và S5520 cho EFI

Phục hồi BIOS S5520UR cho EFI*

Trình điều khiển video trên bo mạch Mathấp-G200e cho Windows*