Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8473305100

Thông tin PCN

905769
PCN
907506
PCN