Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLBMD

904379
PCN | MDDS

SLBNF

904441
PCN | MDDS

SLBVT

908003
PCN | MDDS