Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)

Hướng dẫn tương tác RAID cho Công nghệ RAID phần ® nhúng Intel® RAID 2 (ESRT2)

Trình điều khiển RAID phần cứng SAS cho VMWare* ESX 4

Trình điều khiển lưu trữ AHCI SATA máy chủ dựa trên S5000 cho Windows*