Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
Khác nhau tùy theo sản phẩm
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8473301180

Thông tin PCN/MDDS

892605
PCN | MDDS
892695
PCN | MDDS
897888
PCN | MDDS
897891
PCN | MDDS
902001
PCN | MDDS