Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7* 64, Windows Vista* 64 (exe)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® cho Windows 7* và Windows Vista* (exe)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel® hành cho Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip)

Ổ Đĩa Gia Tốc Môi Trường Đồ Hoạ Intel®, Windows 7*, và Windows Vista* (zip)