Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
Khác nhau tùy theo sản phẩm
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLGWE

903139
PCN | MDDS

SLGWF

903140
PCN | MDDS

SR1VM

934599
PCN | MDDS

SR1VN

934600
PCN | MDDS