Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel®* Windows 8.1*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Intel® Network Adapter Driver cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211 dựa trên Kết nối Mạng Gigabit cho Linux*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho kết nối mạng Gigabit 82575/6 và 82580 dựa trên 82580 theo FreeBSD*

Intel® Điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng