Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLGAE

899177
PCN | MDDS
901958
PCN | MDDS