Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 dành cho Windows 7* 32-bit

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 Driver cho Windows Vista* 64-bit