Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho 82575/6, 82580, I350, và I210/211 dựa trên Gigabit Kết nối mạng cho Linux*

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho kết nối mạng Gigabit dựa trên 82575/6 và 82580 theo FreeBSD*

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng