Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
Khác nhau tùy theo sản phẩm
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8473301180

Thông tin PCN

899816
PCN
899817
PCN
900247
PCN