Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SLB4E

897704
PCN
897772
PCN
898460
PCN

SL3BW

897753
PCN

SLGE8

899698
PCN
899772
PCN