Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SNA

863269
PCN | MDDS

SL7RL

863271
PCN | MDDS