Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G134612
US HTS
8471801000

Thông tin PCN

892456
PCN