Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8473301180

Thông tin PCN/MDDS

SL8CN

870801
PCN
871053
PCN
871056
PCN | MDDS

SL88S

870805
PCN
871065
PCN
871380
PCN