Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SL9U2

885513
PCN
885771
PCN

SL9ZC

887378
PCN
887665
PCN

SLACC

890672
PCN
891359
PCN