Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SL9TY

885515
PCN
885773
PCN

SL9VS

885932
PCN
887661
PCN

SLABZ

890705
PCN
891424
PCN