Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
Khác nhau tùy theo sản phẩm
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

869939
PCN | MDDS

SL8F3

869937
PCN

SL8F4

869938
PCN | MDDS